Information on MikomiCon 2009
    Previous/Future Events:
MikomiCon 2006  October 13-15, 2006
MikomiCon 2007  September 7-9, 2007
MikomiCon 2008  September 19-21, 2008
MikomiCon 2009  September 19-20, 2009
MikomiCore 2010 (Cancelled)  November 27-28, 2010

Update Information for MikomiCon 2009