Information on Kita-Kon 2010
    Previous/Future Events:
Kita-Kon 2007  August 10-11, 2007
Kita-Kon 2008  August 28-29, 2008
Kita-Kon 2009  August 27-28, 2009
Kita-Kon 2010  Jul 31 - Aug 1, 2010
Kita-Kon 2012  September 7-9, 2012
Kita-Kon 2013  August 24-25, 2013
Kita-Kon Winterfest 2014  February 17, 2014
Kita-Kon 2014  August 22-24, 2014

Update Information for Kita-Kon 2010