Information on Anime Apocalypse 2012
   
Anime Apocalypse

Previous/Future Events:
Anime Apocalypse 2012  December 21-23, 2012
2013  December 27-29, 2013
2014  December 26-28, 2014

Update Information for Anime Apocalypse 2012