Information on AniMinneapolis 2012
   

Previous/Future Events:
AniMinneapolis 2011  July 8-10, 2011
AniMinneapolis 2012  Jun 29 - Jul 1, 2012
AniMinneapolis 2013  June 28-30, 2013
AniMinneapolis 2014  May 23-25, 2014

Update Information for AniMinneapolis 2012