Information on Anime Kaigi 2012
   
Anime Kaigi

Previous/Future Events:
Anime Kaigi 2010  June 4-6, 2010
Anime Kaigi 2011  July 15-17, 2011
Anime Kaigi 2012  November 10-12, 2012

Update Information for Anime Kaigi 2012