Information on Kitsycon 2012
   
Kitsycon

Previous/Future Events:
Kitsune Con 2010  September 3-6, 2010
Ohio Kitsune Con 2011  September 3-4, 2011
Kitsycon 2012  September 7-9, 2012

Update Information for Kitsycon 2012