Information on Ikkicon 2012
   
Ikkicon

Previous/Future Events:
Ikkicon 2007  February 2-4, 2007
Ikkicon 2008  February 8-10, 2008
Ikkicon 2009  February 6-8, 2009
Ikkicon 2010  January 1-3, 2010
Ikkicon 2011  December 31, 2010 - January 2, 2011
Ikkicon 2012  December 30, 2011 - January 1, 2012
Ikkicon 2012  December 28-30, 2012
Ikkicon 2013  December 27-29, 2013
Ikkicon 2015  January 2-4, 2015
Ikkicon 2016  January 1-3, 2016
Ikkicon 2017  December 30, 2016 - January 1, 2017

Update Information for Ikkicon 2012