Information on Anime Days: Sabakon 2013
   
Anime Days: Sabakon

Previous/Future Events:
Vegas Anime Day 2011  July 24, 2011
Anime Day Vegas 2012  April 14, 2012
Anime Days: Sabakon 2013  April 20-21, 2013
Sabakon 2014  April 26-27, 2014
Sabakon 2015  September 5-7, 2015
Sabakon 2016  August 19-21, 2016

Update Information for Anime Days: Sabakon 2013