Information on Aka Kon 2000
    Previous/Future Events:
Aka Kon 2000  November 26-27, 2000
Aka Kon 2001  November 16-18, 2001

Update Information for Aka Kon 2000