Information on Animarathon 2005
    Previous/Future Events:
Animarathon 2003  April 17, 2003
Animarathon 2004  April 17, 2004
Animarathon 2005  April 2, 2005
Animarathon 2006  April 14, 2006
Animarathon 2007  April 14, 2007
Animarathon 2008  March 29, 2008
Animarathon 2009  March 28, 2009
Animarathon 2010  March 27, 2010
Animarathon 2011  March 26, 2011
Animarathon 2012  March 24, 2012
Animarathon 2013  March 23, 2013
Animarathon 2014  March 22, 2014
Animarathon 2015  March 21, 2015
Animarathon 2016  March 26, 2016
Animarathon 2017  March 25, 2017

Update Information for Animarathon 2005