Information on Narutocon White Day Celebration 2005
    Previous/Future Events:
Merry Otakumas 2004  December 18, 2004
Narutocon White Day Celebration 2005  March 12, 2005

Update Information for Narutocon White Day Celebration 2005