Information on Tekkoshocon 2007
    Previous/Future Events:
Tekkoshocon 2003  March 29-30, 2003
Tekkoshocon 2004  March 12-14, 2004
Tekkoshocon 2005  April 8-10, 2005
Tekko 1/2 2005  October 1, 2005
Tekkoshocon 2006  Mar 31 - Apr 2, 2006
Tekko 1/2 2006  October 14, 2006
Tekkoshocon 2007  April 13-15, 2007
Tekkoshocon 2008  April 11-13, 2008
Tekko 1/2 2008  October 4, 2008
Tekkoshocon 2009  April 3-5, 2009
KuroKiiro Festival 2009  October 3-4, 2009
Tekkoshocon 2010  April 8-11, 2010
KuroKiiro Festival 2010  November 5-7, 2010
Sangawa Project 2010  December 4-5, 2010
Tekkoshocon 2011  Mar 31 - Apr 3, 2011
Tekkoshocon 2012  March 21-25, 2012
Tekkoshocon 2013  April 5-7, 2013
Tekko 2014  April 4-6, 2014
Tekko 2015  April 16-19, 2015
Tekko 2016  April 7-10, 2016
Tekko 2017  April 6-9, 2017

Update Information for Tekkoshocon 2007