Information on Ai-Kon 2007
    Previous/Future Events:
Ai-Kon 2001  July 20-22, 2001
Ai-Kon 2003  July 25-27, 2003
Ai-Kon 2004  Jul 30 - Aug 1, 2004
Ai-Kon 2005  August 12-14, 2005
Ai-Kon 2006  July 21-23, 2006
Ai-Kon 2007  July 27-29, 2007
Ai-Kon 2008  July 25-27, 2008
Ai-Kon 2009  July 24-26, 2009
Ai-Kon 2010  July 16-18, 2010
Ai-Kon Winter Festival 2011  January 15, 2011
Ai-Kon 2011  July 15-17, 2011
Ai-Kon 2012  July 20-22, 2012
Ai-Kon Winterfest 2013  January 12, 2013
Ai-Kon 2013  July 12-14, 2013
Ai-Kon Winterfest 2014  February 8, 2014
Ai-Kon 2014  July 11-13, 2014
Ai-Kon Winterfest 2015  February 28, 2015
Ai-Kon 2015  July 17-19, 2015
Ai-Kon Winterfest 2016  February 27, 2016
Ai-Kon 2016  July 15-17, 2016

Update Information for Ai-Kon 2007