Information on Anime Boston 2011
   
Anime Boston

Previous/Future Events:
Anime Boston 2003  April 18-20, 2003
Anime Boston 2004  April 9-11, 2004
Anime Boston 2005  Apr 29 - May 1, 2005
Anime Boston 2006  May 26-28, 2006
Anime Boston 2007  April 20-22, 2007
Anime Boston 2008  March 21-23, 2008
Anime Boston 2009  May 22-24, 2009
Anime Boston 2010  April 2-4, 2010
Anime Boston 2011  April 22-24, 2011
Anime Boston 2012  April 6-8, 2012
Anime Boston 2013  May 24-26, 2013
Anime Boston 2014  March 21-23, 2014
Anime Boston 2015  April 3-5, 2015
Anime Boston 2016  March 25-27, 2016
Anime Boston 2017  Mar 31 - Apr 2, 2017
Anime Boston 2018  Mar 30 - Apr 1, 2018
Anime Boston 2019  April 19-21, 2019
Anime Boston 2020  April 10-12, 2020
Anime Boston 2021  April 2-4, 2021


Last updated: 2015-03-04