Information on KotoriCon 2012
   
KotoriCon

Previous/Future Events:
KotoriCon 2011  January 14-15, 2011
KotoriCon 2012  January 6-7, 2012
KotoriCon 2013  January 12, 2013
KotoriCon 2014  January 10-11, 2014
KotoriCon 2015  January 9-10, 2015
KotoriCon 2016  January 8-9, 2016

Update Information for KotoriCon 2012