Information on Nan Desu Kan 2012
   
Nan Desu Kan

Previous/Future Events:
Nan Desu Kon 1997  August 30, 1997
Nan Desu Kon 1998  July 17-19, 1998
Nan Desu Kon 1999  September 24-26, 1999
Nan Desu Kan 2000  October 13-15, 2000
Nan Desu Kan 2001  September 21-23, 2001
Nan Desu Kan 2002  September 20-22, 2002
Nan Desu Kan 2003  September 19-21, 2003
GothPlay 2004  August 8, 2004
Nan Desu Kan 2004  September 17-19, 2004
Nan Desu Kan 2005  September 16-18, 2005
Nan Desu Kan 2006  October 6-8, 2006
Nan Desu Kan 2007  September 14-16, 2007
Nan Desu Kan 2008  September 12-14, 2008
Nan Desu Kan 2009  September 11-13, 2009
Nan Desu Kan 2010  September 10-12, 2010
Nan Desu Kan 2011  September 9-11, 2011
Nan Desu Kan 2012  September 14-16, 2012
Nan Desu Kan 2013  September 13-15, 2013
Nan Desu Kan 2014  September 12-14, 2014
Nan Desu Kan 2015  September 4-6, 2015
Nan Desu Kan 2016  September 2-4, 2016

Update Information for Nan Desu Kan 2012