Information on AnimeNEXT 2002
    Previous/Future Events:
AnimeNEXT 2002  October 11-13, 2002
AnimeNEXT 2003  October 3-5, 2003
AnimeNEXT 2004  June 18-20, 2004
AnimeNEXT 2005  June 17-19, 2005
AnimeNEXT 2006  June 16-18, 2006
AnimeNEXT 2007  July 6-8, 2007
AnimeNEXT 2008  June 20-22, 2008
AnimeNEXT 2009  June 12-14, 2009
AnimeNEXT 2010  June 18-20, 2010
AnimeNEXT 2011  June 10-12, 2011
AnimeNEXT 2012  June 8-10, 2012
AnimeNEXT 2013  June 7-9, 2013
AnimeNEXT 2014  June 6-8, 2014
AnimeNEXT 2015  June 12-14, 2015
AnimeNEXT 2016  June 10-12, 2016
AnimeNEXT 2017  June 9-11, 2017

Update Information for AnimeNEXT 2002