Information on Zenkaikon 2014
   
Zenkaikon

Previous/Future Events:
Kosaikon Anifest 2003  May 31, 2003
KosaiKon Winter AniFest 2004  February 21, 2004
KosaiKon Autumn AniFest 2004  October 9, 2004
KosaiKon Easter AniFest 2005  March 26, 2005
Zentrancon 2005  October 16, 2005
Zenkaikon 2006  October 28, 2006
Zenkaikon 2007  October 13, 2007
Zenkaikon 2008  October 17-18, 2008
Zenkaikon 2009  November 7-8, 2009
Zenkaikon 2011  March 18-20, 2011
Zenkaikon 2012  May 11-12, 2012
Zenkaikon 2013  March 22-24, 2013
Zenkaikon 2014  April 25-27, 2014
Zenkaikon 2015  March 27-29, 2015
Zenkaikon 2016  April 1-3, 2016
Zenkaikon 2017  April 28-30, 2017

Update Information for Zenkaikon 2014