Information on Ushicon 2014
   
Ushicon

Previous/Future Events:
Ushicon 2002  February 1-3, 2002
Ushicon 2003  Jan 31 - Feb 2, 2003
Ushicon 2004  Jan 30 - Feb 1, 2004
Ushicon 2005  January 21-23, 2005
Ushicon 2006  January 27-29, 2006
Ushiko's Anime Block Party 2007  January 26-28, 2007
Chibi Ushicon 2010  January 29-31, 2010
Ushicon 2011  February 4-6, 2011
Ushicon 2012  February 3-5, 2012
Ushicon 2013  February 8-10, 2013
Ushicon 2014  February 7-9, 2014
Ushicon 2015  February 6-8, 2015
Ushicon 2016  February 5-7, 2016

Update Information for Ushicon 2014