Information on AnimeIowa 2004
    Previous/Future Events:
AnimeIowa 1997  September 19-21, 1997
AnimeIowa 1998  September 18-20, 1998
AnimeIowa 1999  September 3-5, 1999
AnimeIowa 2000  September 1-3, 2000
AnimeIowa 2001  August 24-26, 2001
AnimeIowa 2002  August 23-25, 2002
AnimeIowa 2003  August 22-24, 2003
AnimeIowa 2004  September 17-19, 2004
AnimeIowa 2005  September 9-11, 2005
AnimeIowa 2006  August 4-6, 2006
AnimeIowa 2007  August 10-12, 2007
AnimeIowa 2008  August 15-17, 2008
AnimeIowa 2009  August 14-16, 2009
AnimeIowa 2010  Jul 30 - Aug 1, 2010
AnimeIowa 2011  July 29-31, 2011
AnimeIowa 2012  July 27-29, 2012
AnimeIowa 2013  July 26-28, 2013
AnimeIowa 2014  July 25-27, 2014
AnimeIowa 2015  July 24-26, 2015
AnimeIowa 2016  July 29-31, 2016

Update Information for AnimeIowa 2004