Eirtakon 2007 Information


Eirtakon 2007
February 9-11, 2007
Dublin City University
Dublin, Ireland

Anime Convention

Attendance Information

Eirtakon 2007 Reports and Photos

  • No reports found.
Submit a link to a report

Previous/Future Events

Eirtakon 2016  —  November 4-6, 2016
Eirtakon 2015  —  November 13-15, 2015
Eirtakon 2014  —  November 21-23, 2014
Eirtakon 2013  —  November 22-24, 2013
Eirtakon 2012  —  November 9-11, 2012
Eirtakon 2011  —  November 11-13, 2011
EirtaKon 2010  —  October 15-17, 2010
EirtaKon 2009  —  November 13-15, 2009
Eirtakon 2008  —  November 14-16, 2008
Eirtakon 2007  —  November 23-25, 2007
Eirtakon 2007  —  February 9-11, 2007
EirtaKon 2005  —  November 11-13, 2005

Update Eirtakon 2007 Information