Pokettokon 2010 Information


Pokettokon 2010
January 16-17, 2010 Cancelled
Illinois Central College Technology Center
East Peoria, IL

Anime Convention

Pokettokon 2010 Guests


Previous/Future Events

Pokettokon 2010  —  January 16-17, 2010
Pokettokon 2009  —  January 10-11, 2009
Pokettokon 2008  —  January 12-13, 2008
Pokettokon 2007  —  January 13, 2007

Update Pokettokon 2010 Information